Informace o zpracování osobních údajů


Společnost REDSIDE investiční společnost, a.s., IČO: 24244601, se sídlem Praha 1 - Nové Město, V Celnici 1031/4, PSČ, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 18362  (dále jen „Společnost“), tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“), informuje následující subjekty údajů:

své (potenciální či bývalé) smluvní partnery, jsou-li fyzickými osobami (dále jen „smluvní partneři“);

zaměstnance či jiné kontaktní osoby svých smluvních partnerů;

osoby, které kontaktují Společnost prostřednictvím kontaktního formuláře zveřejněného na www.smichovgate.cz/contact ; a

osoby, které navštíví web www.smichovgate.cz (více viz Prohlášení o cookies )

o zpracování jejich osobních údajů.


Jmenovala Společnost pověřence pro ochranu osobních údajů?

Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.


Jaké osobní údaje Společnost zpracovává?

Společnost ve vztahu ke svým smluvním partnerům zpracovává zpravidla následující osobní údaje:

identifikační a kontaktní údaje;

kontaktní údaje zástupce/zástupců;

platební údaje (např. údaje o zaplacené nebo dlužné částce, číslo účtu apod.) a fakturační údaje;

údaje o službě Společnosti, jejichž poskytnutí má subjekt údajů se Společností sjednané, anebo údaje o službě, produktu, dílu či zboží, jež Společnosti poskytuje, zhotovuje a/nebo dodává subjekt údajů;

údaje ze vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak);

údaje o obchodní činnosti subjektu údajů zejm. při navazování smluvního vztahu s ním;

přičemž poskytnutí výše uvedených osobních údajů je smluvním požadavkem Společnosti, bez kterých nelze smluvní vztah se smluvními partnery Společnosti sjednat či realizovat.

Ve vztahu ke kontaktním osobám svých smluvních partnerů pak Společnost zpracovává zpravidla následující osobní údaje:

jméno a příjmení;

telefonní číslo;

e-mailová adresa;

údaje o smluvním partnerovi, o jehož kontaktní osobu se jedná;

údaje ze vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak).


V případě osob, které kontaktují Společnost prostřednictvím kontaktního formuláře, Společnost zpracovává následující osobní údaje:

jméno a příjmení;

telefonní číslo;

e-mailová adresa;

údaje ze vzájemné komunikace;

je-li osoba kontaktující Společnost současně smluvním partnerem Společnosti či jeho kontaktní osobou, případně rovněž osobní údaje uvedené výše u smluvních partnerů a jejich kontaktních osob.


Pro jaké účely a na základě jakého právního titulu Společnost zpracovává osobní údaje?

Je-li mezi subjektem údajů a Společností uzavřena smlouva či se o jejím uzavření jedná, tak právním titul ke zpracování osobních údajů takového subjektu údajů je plnění takto uzavřené smlouvy či provedení opatření předcházejících takovému uzavření smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

V případě, že je subjektem údajů je fyzická osoba obchodně či pracovněprávně spjatá se smluvním partnerem Společnosti, zpracovává Společnost osobní údaje takového subjektu na základě svého oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení spočívajícího v realizaci své podnikatelské činnosti.

V případě zpracovávání osobních údajů osob, které kontaktují Společnost prostřednictvím kontaktního formuláře, zpracovává Společnost osobní údaje takových subjektů na základě svého oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení spočívajícího ve vyřizování dotazů a/nebo požadavků subjektů údajů nebo proto, že takové zpracování je nezbytné pro provedení opatření předcházejících uzavření smlouvy či plnění již uzavřené smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Společnost pak osobní údaje subjektů údajů dále zpracovává v některých dalších případech, neboť takové zpracování je nezbytné pro splnění jejích právních povinností ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení (např. pro vystavení daňového či účetního dokladu, splnění archivačních povinností atp.), a v určení, výkonu nebo obhajobě (včetně vymáhání) případných právních nároků Společnosti.


Z jakých zdrojů pocházejí osobní údaje?

Výše uvedené osobní údaje zpracovávané Společností pocházejí z následujících zdrojů:

údaje Společnosti poskytl sám subjekt údajů zejm. v souvislosti s uzavřením smlouvy se smluvním partnerem Společnosti, vyplněním kontaktního formuláře;

údaje Společnost získala od jejího smluvního partnera, se kterým uzavřela smlouvu, či od jeho kontaktní osoby; nebo;

údaje pocházejí ze svým účelem kompatibilních veřejných zdrojů, seznamů a evidencí, jako jsou např. obchodní rejstřík a živnostenský rejstřík.


Jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány automatizovaně i prostřednictvím zaměstnanců Společnosti. Společnost však neprovádí žádné individuální automatizované rozhodování včetně profilování.


Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje subjektů údajů mohou být v nezbytně nutném rozsahu předány/zpřístupněny:

Osobní údaje výše uvedených subjektů údajů Společnost nezamýšlí předávat do třetích zemí mimo EU či mezinárodním organizacím.


Po jakou dobu Společnost uchovává osobní údaje?

Osobní údaje, které Společnost zpracovává ve vztahu ke svým smluvním partnerům či jejich kontaktním osobám, jsou u ní uloženy po dobu realizace smluvního vztahu s jejím smluvním partnerem a po jeho ukončení dále po dobu trvání promlčecí doby jakýchkoliv souvisejících nároků.

Osobní údaje, které subjekty údajů Společnosti poskytli vyplněním kontaktního formuláře, Společnost uchovává po dobu vyřízení jejich dotazu, stížnosti či připomínky a dále pak po dobu jakýchkoliv souvisejících promlčecích lhůt.

Po uplynutí výše uvedených promlčecích Společnost dotčené osobní údaje zpracovává následně ještě po dobu jednoho roku pro případ, že jakýkoliv nárok Společnosti, subjektu údajů nebo smluvního partnera, je-li subjektem údajů jeho kontaktní osoba, byl uplatněn u soudu na konci promlčecí doby, aniž by o tom Společnost byla informována.

Společnost osobní údaje po uplynutí výše uvedených dob zlikviduje, ledaže bude oprávněna/povinna tyto údaje zpracovávat na základě jiného právního titulu. Osobní údaje bude Společnost rovněž uchovávat po dobu vedení případných soudních sporů mezi Společností a jejím smluvním partnerem.

V případech, kde to Společnosti ukládá obecně závazný právní předpis, archivuje dokumenty, v nichž jsou obsaženy osobní údaje, a to po předepsanou dobu.


Jaká má subjekt údajů vůči Společnosti práva v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů?

Za podmínek stanovených v Nařízení má subjekt údajů:


Jakým způsobem může subjekt údajů svá práva uplatnit? 

Za účelem uplatnění svých práv může subjekt údajů kontaktovat Společnost: